ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • В.М. ЛІСОВИЙ доктор медичних наук, професор, ректор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
  • В.А. КАПУСТНИК доктор медичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
  • Л.В. ФОМІНА кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, основ психології та педагогіки, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
  • Н.І. ЗАВГОРОДНЯ кандидат медичних наук, асистент кафедри нейрохірургії, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
  • А.М. ГОРЕЦЬКА кандидат психологічних наук, психолог І категорії лабораторії психологічних та соціологічних досліджень Навчально-наукового інституту якості освіти, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Ключові слова: якість освіти, система управління, психологопедагогічний супровід

Анотація

У системі якості вищої освіти виділяють три елементи: якість потенціалу вищої освіти, якість процесу вищої освіти і якість результату вищої освіти. Важливим критерієм якості освітніх послуг виступає психолого-педагогічний супровід процесу навчання, яке дозволяє забезпечити моніторинг, профілактику і корекцію уявлень про якість навчання в університеті й актуальних (проблемних) питань між студентами, викладачами і керівництвом. Метою нашого дослідження було виявлення рівня якості вищої освіти та його психолого-педагогічного супроводу.

 

Посилання

Homeriki E. A. Osnovnye momenty sociologicheskogo podhoda k modelirovaniyu kachestva vysshego obrazovaniya // Molodoi uchenyi. – 2013.– №11. – S. 755-759. URL https://moluch.ru/archive/58/8213/ (data zverennya: 04.04.2019).

Razvitie vysshego obrazovaniya i ekonomika znanii : monografiya / I.S. Kalenyuk, O.V. Kuklin – Kiev : Znaniya, 2012. – 343 s.

Tret'yak A. N. Sredstva obespecheniya kachestva vysshego obrazovaniya i ego ocenka http://grazit.ru/sredstva-obespecheniya-kachestva-visshegoobrazovaniya- i-ego-o.html

Kuchma R.M. Suchasni systemy upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity v konteksti vymoh Bolonskoho protsesu / R.M. Kuchma // Visn. Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Filosofiia. Politolohiia. – 2010. – Vyp. 94–96. – S. 87–93.

Zaichuk V. O. Upravlinnia yakistiu osvity yak skladova derzhavnoi osvitnoi polityky / V.O. Zaichuk // Pedahohika i psykholohiia. – 2009. – №1. – S. 56–78.

Klimova H. P. Interpretatsiia poniattia “iakist vyshchoi osvity”: sotsiolohofilosofska refleksiia / H. P. Klimova // Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. Seriia : Sotsiolohiia. - 2016. - № 3. - S. 34-43.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (data zvernennia: 16.04.2019).

Garantii kachestva vysshego obrazovaniya: Glossarii // Ekspertiza kachestva professional'nogo obrazovaniya : materialy seminara (20–22 iyunya 2014 g.). – M. : MGU im. M.P. Ogaryova, 2014. – 315 s.

Khvorostiana N.V. Analiz osnovnykh chynnykiv, yaki zabezpechuiut yakist osvity / N.V. Khvorostiana, M.V. Vielikzhanina // Ekonomika i rehion. – Poltava: PoltNTU – 2012. – №3 (34) – S. 25-29.

Khoruzhenko T. A. Metodychni zasady monitorynhu yakosti fakhovoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / T. A. Khoruzhenko ; Chernihiv. nats. ped. un-t im. T.H. Shevchenka. – Chernihiv, 2010. – 19 s.

Burlakova O. O. Vidtvorennia vyshchoi osvity Ukrainy u yevropeiskomu osvitnomu prostori: Avtoref. dys... kand. filosof. nauk: 09.00.10 / O.O. Burlakova ; Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. – K., 2007. – 17 s.

Tsekhmistrova H. S. Diahnostyka efektyvnosti navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh: Avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.04 / H.S. Tsekhmistrova ; Tsentr. in-t pisliadyplom. ped. osvity APN Ukrainy. – K., 2002. – 20 s.

Moroz I. V. Diagnostika kachestva podgotovki specialistov / I. V. Moroz // Materialy mejdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii «Obrazovatel'nye izmereniya v informacionnom obschestve». – K.: NPU, 2010. – S. 72.

Shorobura, I. M. Menedzhment vyshchoi osvity : navch. posib. / Shorobura I. M., Dolynskyi Ye. V., Dolynska O. O. ; Khmelnyts. humanitar.-ped. akad. - Khmelnytskyi : Zakolodnyi M. I., 2015. – 256 s.

Опубліковано
2020-02-10
Розділ
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ...