ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНІВ-ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

  • Н.М. ДИМАР асистент, кафедра біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О.В. СТАРОСТЕНКО кандидат біологічних наук, доцент, кафедра біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • М.Г. КРАВЧУК кандидат медичних наук, доцент, кафедра біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: медична біологія, англомовне навчання, мотивація, проблемне навчання, семантизація, пізнавальний інтерес, самостійна робота студентів

Анотація

У статті розглядаються шляхи оптимізації навчання та методи підвищення мотивації англомовних студентів-іноземних громадян під час вивчення медичної біології, зокрема застосування елементів методів проблемного навчання, семантизації фахової лексики, конкретизації та специфікації теоретичного матеріалу під час проведення лекцій, вказується на важливість самостійної підготовки студентів до практичних занять.

 

Посилання

Baranovska L.V. Navchannia studentiv profesiinoho spilkuvannia / L.V. Baranovska. – Bila tserkva: Bilotserkovsk. derzh. un-t, 2002. – 256 s.

Biolohichna kompetentnist studenta-medyka: rol samostiinoi roboty / M.H. Kravchuk, N.M. Dymar, S.I. Polinyk, O.V. Romanenko // Upravlinski kompetentsii vykladacha vyshchoi shkoly: Materialy mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii (14-15 bereznia 2013 roku). – K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2013.– S. 65-66.

Voronina D.O. K voprosu ob ispol'zovanii naglyadnyh sredstv v praktike obucheniya inostrannomu yazyku / D.O. Voronina: materіali V Mіjnar. nauk- metod. konf. «Metodichnі ta psihologo-pedagogіchnі problemi vikladannya іnozemnih mov na suchasnomu etapі», Harkіv, 22 listopada 2012 r. – H.: HNU іm. V.N. Karazіna, 2012. – S. 44-45.

Honcharova I.P. Psykholoho-pedahohichni zasady vykladannia mov u aspekti samostiinoi roboty inozemnykh studentiv-medykiv (z dosvidu roboty) / I.P. Honcharova // Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky: zb. nauk. prats. – Kh.: KhNU im. V.N. Karazina, 2012. – Vyp. 20. – S. 37-45.

Diachenko H.P. Prychyny movlennievykh problem zasvoiennia ta vykorystannia fakhovoi terminolohii studentamy ekonomichnykh spetsialnostei VNZ Skhodu Ukrainy / H.P. Diachenko // Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky: zb. nauk. prats. – Kh.: KhNU im. V.N. Karazina, 2006. – Vyp. 10. – S. 84-90.

Dymar N.M., Starostenko O.V. Usne opytuvannia yak metod kontroliu znan studentiv z medychnoi biolohii // Biolohichni doslidzhennia – 2019: Zbirnyk naukovykh prats. – Zhytomyr: «Polissia», 2019. – S. 401-403.

Ivanchenko O.Z. Osoblyvosti navchalnoi motyvatsii studentiv medychnoho fakultetu / O.Z. Ivanchenko, O.Z. Melnikova, S.M. Malakhova // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. – 2017. – T. 17, vyp. 1 (57). – S. 268–271.

Ilchenko S.I. Stan dominuiuchykh motyviv navchannia studentiv na kafedri propedevtyky pediatrii / S.I. Ilchenko, N.V. Myshyna, A.O. Yefanova // Zdorovia dytyny. – 2017. – T. 12, № 2. – S. 188–192.

Medical biology in professional training of students of medicine: role of independent work / M.G. Kravchuk, O.V. Starostenko, O.V., N.M. Dymar, Romanenko // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1. – Łodź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkołu Informatyki i Umiejętności, 2016 – P. 106-110.

Romanenko O. V. Medikal biology: The study guide of the practical classes course / O. V. Romanenko, O. V. Golovchenko, M. G. Kravchuk, V. M. Grinkevych; Edited by O. V. Romanenko. – K.: Medicine, 2008. – 304 r.

Опубліковано
2020-02-06
Розділ
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ...