МІЖОСОБИСТІСТНІ КОНФЛІКТИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • О.М. МУХАНОВА старший викладач
  • О.В. ШЕПЕЛЄВА старший викладач, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ, Україна
Ключові слова: конфлікт, психологія конфлікту, освітнє середовище

Анотація

У статті розглядається питання міжособисністних конфліктів в освітньому середовищі, а саме – конфліктів типу викладач – студент. Освітлюється вплив особистості викладача і студента на виникнення конфлікту. Дається характеристика чинників, які сприяють виникненню конфлікту.

 

Посилання

Antonov H.V. Pedahohichni zasady zapobihannia i rozviazannia konfliktiv u navchalno-vykhovnomu seredovyshchi vyshchoho navchalnoho zakladu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand.ped.nauk: spets. 13.00.04 “Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity” / H.V. Antonov. — Kharkiv, 2006. — 20 s.

Antsupov A.Ia., Shypylov A.Y. Konflyktolohyia: Uchebnyk dlia vuzov. - M.:IuNYTY, 1999.- 551s.

Bondarenko O.F. Psykholohichni osoblyvosti suchasnoho studenta ta problemy pidhotovky psykholoha-praktyka / O.F. Bondarenko // Praktychna psykholohiia i sotsialna robota. – 2003. – №4. – S. 8-11.

Dubchak H.M. Psykhoanalitychne traktuvannia sutnosti vnutrishnikh konfliktivosobystosti // Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy / Za red. S.D. Maksymenka. - K.: Vyd-vo “Liubit Ukrainu”, 2000.

Durmanenko Ye.A. Konflikty v pedahohichnomu protsesi: monohrafiia / Durmanenko Ye.A. — Lutsk : RVV “Vezha” Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2004. — 287 s.

Kuzmyna V.M. Osobennosty protekanyia konflyktov v studencheskikh gruppakh // Эlektronnyi nauchnyi zhurnal «Pedahohika i psikhologyia». - 2012. Yanvar. Vypusk 3. C. 3-9.

Podoliak L.H., Yurchenko V.I. Psykholohiia vyshchoi shkoly: Navchalnyi posibnyk dlia mahistrantiv i aspirantiv / L.H. Podoliak, V.I. Yurchenko. – K.: TOV «Filstudiia», 2006. – 320 s.

Опубліковано
2020-02-05
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ